RESOLUCIÓ PRE/1688/2021, de 25 de maig, per la qual s’obre la convocatòria del procediment per a la concessió d’ajuts en forma de garantia d’operacions de préstec destinades al finançament de les necessitats de liquiditat derivades de la COVID-19 – ICF Esports Liquiditat (ref. BDNS 566843).

 1. Obrir la convocatòria pública per a la concessió d’ajuts en forma de garantia d’operacions de préstec destinades al finançament de les necessitats de liquiditat derivades de la COVID-19 – ICF Esports Liquiditat.
 2. Els ajuts que preveu aquesta convocatòria es regeixen per les bases aprovades per la Resolució PRE/1647/2020, de 8 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts en forma de garantia d’operacions de préstec destinades al finançament de les necessitats de liquiditat derivades de la COVID-19 – ICF Esports Liquiditat (DOGC núm. 8174, de 10.7.2020), i modificades per la Resolució PRE/1562/2021, de 20 de maig (DOGC. núm. 8417, de 25.5.2021).

 

Bases Reguladores:

 1. Objecte L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió d’ajuts en forma de garantia d’operacions de préstec destinades al finançament de les necessitats de liquiditat derivades de la COVID-19 (ICF Esports Liquiditat).
 2. Finalitat de l’ajut i àmbit temporal

2.1 L’ajut té per finalitat garantir el préstec que les entitats detallades a la base reguladora 3 poden sol·licitar a l’ICF per donar cobertura a les seves necessitats immediates de tresoreria o per fer front a les seves obligacions a curt termini (amb venciment no superior a un any), i contribuir a la reactivació de l’activitat habitual que desenvolupaven amb anterioritat al 14 de març del 2020.

2.2 Les entitats beneficiàries han de destinar el préstec obtingut a la finalitat abans esmentada en el termini màxim de sis mesos des de la data de la seva formalització.

 1. Entitats beneficiàries

3.1 Poden ser beneficiàries d’aquesta línia d’ajuts en forma de garantia les entitats esportives inscrites al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya en la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds, que justifiquin trobar-se davant d’una necessitat sobtada de liquiditat com a conseqüència del brot de la COVID-19 i que s’acredita amb la presentació de la documentació establerta a la base 7.2.b), c), d), e), f) i g).

Resten excloses d’aquesta línia d’ajuts les entitats que hagin formalitzat un préstec amb l’Institut Català de Finances garantit pel Consell Català de l’Esport en el marc de la convocatòria oberta per la Resolució PRE/1750/2020, de 17 de juliol (DOGC núm. 8184, de 23.7.2020).”

 

3.2 Les entitats beneficiàries han de complir els requisits següents, que s’acrediten mitjançant la signatura d’una declaració responsable:

 1. a) Declarar si s’han sol·licitat i/o rebut ajuts a l’empara de la secció 2.7.1 de la Decisió de la Comissió Europea SA. 56851 (Marc temporal nacional per a ajuts estatals en forma de subvencions directes, bestretes reemborsables, avantatges fiscals, garanties sobre préstecs i bonificació del tipus d’interès de préstecs per donar suport a l’economia en el context actual del brot de la COVID-19), o de les seves modificacions mitjançant la Decisió SA. 57019, la Decisió SA. 58778, la Decisió SA. 59196, la Decisió SA. 61875, o qualsevol altra Decisió de la Comissió Europea que s’aprovi i que afecti al Marc temporal nacional, amb especificació de la quantia, la data d’atorgament i l’ens atorgant.”
 2. b) No trobar-se en cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiària de subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 3. c) Estar al corrent de compliment de les obligacions tributàries davant de l’Estat i l’Agència Tributària de Catalunya, així com de les obligacions davant la Seguretat Social.
 4. d) Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició que estableixen els articles 90.bis i 92.bis del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.
 5. e) Complir l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones. En el cas d’entitats amb més de 250 persones treballadores, s’ha d’elaborar i aplicar amb caràcter obligatori un pla d’igualtat, d’acord amb el que estableix l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre homes i dones, i l’article 36 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
 6. f) En el cas que disposi d’una plantilla igual o superior a 50 persones treballadores, complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l’empresa prevista a l’article 42.1 del text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, i pel Decret 86/2015, de 2 de juny.
 7. g) En el cas que tingui una plantilla igual o superior a 25 persones, indicar els mitjans per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, i per intervenir-hi als seus centres de treball, d’acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.
 8. h) Complir els requisits dels articles 33 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, respecte als centres laborals i, en les entitats que tinguin establiments oberts al públic a Catalunya, complir els requisits que estableixen els articles 32.1 i 32.3 d’aquesta Llei.
 9. i) No haver estat objecte de sancions administratives fermes ni de sentències condemnatòries per exercir o tolerar pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere i donar compliment al que preveu la Llei 17/2015, de 21 de juliol.
 10. j) No presentar incidències RAI, ASNEF i, amb caràcter general, no tenir fons propis negatius.
 11. k) No estar subjectes a una ordre de recuperació pendent després d’una decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat un ajut percebut il·legal i incompatible amb el mercat interior.
 12. l) No tenir la consideració d’empresa en situació de crisi a data 31 de desembre de 2019, de conformitat amb la definició inclosa a l’article 2, apartat 18, del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (DOUE L 187, de 26.6.2014).

 

 1. Característiques dels ajuts

4.1 Els ajuts concedits pel Consell Català de l’Esport consisteixen a atorgar una garantia del 100% del risc de cada operació de préstec formalitzada amb l’ICF (principal, interessos ordinaris i de demora, i despeses), sempre amb subjecció al límit màxim assenyalat a la convocatòria dels ajuts.

4.2 Les condicions dels préstecs són les següents:

 1. a) Import del préstec: amb caràcter general, un mínim de 20.000 euros i un màxim de 300.000 euros per titular.
 2. b) Tipus d’interès màxim: EURIBOR 12 mesos + 3%.
 3. c) Termini màxim d’amortització: fins a 5 anys, amb la possibilitat d’un període de carència d’amortització de capital de fins a 1 any, inclòs en aquest termini.
 4. d) Garanties: les considerades suficients a criteri de l’ICF. Addicionalment, els préstecs comptaran amb la garantia del 100% del risc de cada operació individual (principal, interessos ordinaris i de demora, i despeses) per part del Consell Català de l’Esport, sempre amb subjecció al límit màxim assenyalat a la convocatòria dels ajuts.
 5. e) Desemborsament: amb caràcter general el desemborsament s’efectuarà d’una sola vegada a la formalització del préstec.
 6. f) Amortització: el préstec s’amortitzarà per períodes vençuts, preferentment amb amortitzacions mensuals.
 7. g) Comissió d’obertura: sense.
 8. h) Comissió d’amortització anticipada: sense.
 9. i) Interès de demora: tipus d’interès vigent + 6%.

4.3 La data màxima de concessió dels ajuts i de formalització dels préstecs és el 30 de juny de 2021.

No obstant això, es podran concedir ajuts i formalitzar préstecs fins al 31 de desembre de 2021 a l’empara de la Decisió SA. 61875 (2021/N) de la Comissió Europea si es disposa de la corresponent autorització del Consell de Ministres.”

  

 1. Procediment de concessió

5.1 El procediment de concessió és el de concurrència no competitiva, i la selecció de les entitats beneficiàries es realitzarà per l’ordre de presentació de les sol·licituds al registre de FinEmpresa, des que l’expedient estigui complet, amb el compliment dels requisits establerts a les bases reguladores i la convocatòria i fins que s’exhaureixi l’import màxim de la convocatòria.

5.2 De conformitat amb l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, la tramitació electrònica serà obligatòria en totes les fases del procediment.

5.3 L’ICF actuarà com a entitat col·laboradora respecte de la gestió dels tràmits previstos en aquestes bases reguladores.

 1. Notificacions i règim de silenci administratiu

6.1 Les notificacions i comunicacions que els òrgans competents adrecin a les entitats interessades es realitzaran per mitjans electrònics, de conformitat amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

6.2 Els actes que hagi de notificar l’òrgan instructor o el concedent es notificaran a les entitats interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (tauler.gencat.cat). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes, sense perjudici que es puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics.

6.3 El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de tres mesos a comptar des de l’entrada de la sol·licitud en el registre de l’òrgan competent per a la seva tramitació. Transcorregut aquest termini, sense que s’hagi notificat la resolució del procediment, la sol·licitud s’ha d’entendre desestimada per silenci administratiu, d’acord amb el que estableix l’article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d’agost.

 

 1. La quantitat màxima dels ajuts en forma de garantia del Consell Català de l’Esport és de 2.800.000 euros, d’acord amb el fons de garantia previst en el conveni de col·laboració entre el Consell Català de l’Esport i l’Institut Català de Finances de data 28 de maig de 2020, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 6100D/840000300/47100000.

La quantitat màxima dels ajuts en forma de garantia podrà ser ampliada si ho autoritza el Consell de Ministres.

 1. El termini de presentació de sol·licituds és de deu dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
 2. Les sol·licituds s’han de presentar telemàticament per mitjà del formulari que estarà a disposició de les entitats interessades a la pàgina web de l’Institut Català de Finances (icf.cat ) en els termes previstos a la base reguladora 7 de l’annex de la Resolució PRE/1647/2020, de 8 de juliol.

 

Documentació a adjuntar:

 1. a) La declaració responsable a què fa referència la base reguladora 3.2 i que es pot obtenir a la pàgina web icf.cat.
 1. b) Una declaració responsable on s’exposi breument la situació de necessitat sobtada de liquiditat com a conseqüència del brot de la COVID-19 (necessitats immediates de tresoreria o obligacions a curt termini), derivada del cessament temporal de la seva activitat, en compliment de les mesures establertes pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, o per les seves modificacions o pròrrogues posteriors, o de la reducció dels seus ingressos respecte dels obtinguts durant el mateix període de l’exercici 2019.
 2. c) La declaració de l’impost sobre societats corresponent al darrer exercici tancat, si escau d’acord amb la normativa aplicable a l’entitat sol·licitant.
 3. d) L’informe d’auditoria corresponent al darrer exercici tancat, en cas que la seva emissió sigui preceptiva d’acord amb la normativa comptable aplicable a l’entitat sol·licitant.
 4. e) La documentació relativa als estats financers a data 13 de març de 2020 i a data de publicació de la convocatòria.
 5. f) Un informe dels riscos per les operacions bancàries (préstecs, crèdits, operacions de finançament, etc.) que manté l’entitat en el moment de presentar la sol·licitud amb les entitats financeres amb les quals opera (pool bancari), amb el detall dels venciments anuals.
 6. g) La fitxa CIRBE. Aquesta fitxa es pot sol·licitar a través de la pàgina web del Banc d’Espanya(http://www.bde.es/clientebanca/cirbe/acceso/derecho.htm).

7.3. Només es pot presentar una sol·licitud per entitat esportiva. Les sol·licituds es tramiten de forma individual.

7.4 La signatura de la sol·licitud implica l’autorització al Consell Català de l’Esport i l’ICF per a la comprovació d’ofici i, en qualsevol moment, de les dades que s’hi declaren.

7.5 La presentació de la sol·licitud implica la plena acceptació d’aquestes bases reguladores per part de les entitats sol·licitants. Les entitats sol·licitants es responsabilitzen de la veracitat dels documents que presenten i de la fidelitat de les còpies digitalitzades amb els documents originals.

 1. Esmenes de les sol·licituds

Un cop examinada la sol·licitud i la documentació presentada, en cas que estigui incompleta o els defectes siguin esmenables, l’ICF requerirà l’entitat sol·licitant per tal que, en un termini de 10 dies hàbils, esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva sol·licitud i es dictarà resolució de desistiment en els termes previstos en les normes reguladores del procediment administratiu.

 1. La Sub-direcció General de Gestió i Recursos Humans del Consell Català de l’Esport instruirà el procediment d’acord amb la base reguladora 9 de l’annex de la Resolució PRE/1647/2020, de 8 de juliol.

 

 1. Instrucció del procediment:

9.1. La instrucció del procediment de concessió de l’ajut correspon a la Sub-direcció General de Gestió i Recursos Humans del Consell Català de l’Esport.

 

9.2 L’ICF enviarà al Consell Català de l’Esport les sol·licituds presentades per tal que comprovi, en el seu àmbit de competència, que han estat formulades per entitats elegibles i que s’ajusten a la finalitat de la convocatòria.

L’òrgan instructor examinarà la sol·licitud presentada i farà les comprovacions que es considerin adients. L’incompliment dels requisits no esmenables o la presentació de la sol·licitud fora del termini establert comporta la no admissió de la sol·licitud, que es notificarà a les entitats interessades.

El Consell Català de l’Esport traslladarà la seva valoració a l’ICF.

9.3 L’ICF estudiarà cada sol·licitud de finançament tot analitzant la viabilitat econòmica, farà un estudi del risc financer de l’operació, verificarà que es compleixen les regles d’acumulació detallades a la base reguladora 18.2, farà el càlcul de l’equivalent de subvenció bruta que correspondria a l’entitat sol·licitant, dictaminarà la proposta d’aprovació o de denegació, establirà les condicions financeres de l’operació de préstec i n’informarà a l’òrgan instructor.

9.4 Concloses les actuacions assenyalades en els apartats anteriors, l’òrgan instructor elaborarà l’informe d’elegibilitat i proposarà a l’òrgan competent la resolució, de conformitat amb el contingut de la proposta d’aprovació o de denegació de l’operació de préstec tramesa per l’ICF.

Així mateix, el Consell Català de l’Esport informarà del resultat a l’ICF perquè pugui formalitzar l’operació de préstec corresponent.

 

 1. La resolució final del procediment correspon al president del Consell Català de l’Esport i es notifica a les entitats interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, accessible des de la Seu electrònica (https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1 ). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

Contra aquesta Resolució, que no posa fi a la via administrativa, les entitats interessades poden interposar recurs d’alçada davant el mateix òrgan que l’ha dictada o, directament, davant la persona titular del departament competent en matèria d’esports i d’activitat física, en el termini d’un mes des de l’endemà de la notificació, d’acord amb l’article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 1. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució de conclusió del procediment, mitjançant la seva publicació, és de tres mesos comptats des de l’entrada de la sol·licitud en el registre de l’òrgan competent per a la seva tramitació.

Transcorregut aquest termini, si no s’ha produït la publicació esmentada, les entitats interessades poden entendre que les seves sol·licituds han estat desestimades per silenci administratiu.

 1. La data màxima de concessió dels ajuts i de formalització dels préstecs és el 30 de juny de 2021.

No obstant això, es podran concedir ajuts i formalitzar préstecs fins al 31 de desembre de 2021 a l’empara de la Decisió SA. 61875 (2021/N) de la Comissió Europea si es disposa de la corresponent autorització del Consell de Ministres.

 

 1. D’acord amb la base reguladora 11.3 de l’annex de la Resolució PRE/1647/2020, de 8 de juliol, a petició de l’entitat beneficiària, l’Institut Català de Finances podrà aprovar la modificació de les condicions d’una operació formalitzada en l’àmbit d’aquesta línia d’acord amb els seus criteris economicofinancers per tal de facilitar la bona fi de l’operació, tot i que les noves condicions poden comportar condicions més beneficioses o oneroses a les inicialment establertes.

En tot cas les modificacions esmentades han de respectar el règim d’ajuts previst a la base reguladora 18 i, si fos d’aplicació, al règim de minimis regulat pel Reglament (UE) 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE 351, de 24 de desembre de 2013).

 1. Aquesta Resolució té efectes a partir de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. (1 de juny de 2021)

Contra aquesta Resolució, que no posa fi a la via administrativa, les entitats interessades poden interposar recurs d’alçada davant el mateix òrgan que l’ha dictada o, directament, davant la persona titular del departament competent en matèria d’esports i d’activitat física, en el termini d’un mes des de l’endemà de la seva data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

 1. Justificació L’entitat beneficiària de l’ajut ha de justificar l’aplicació dels fons i l’ajut percebut, d’acord amb el que estableix l’article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, davant el Consell Català de l’Esport. Atenent a la naturalesa d’aquesta línia de garantia d’un préstec de l’ICF, la presentació de la justificació es realitzarà mitjançant un compte justificatiu sense aportació de justificants de despesa, a través d’una declaració responsable, en els termes que estableix l’Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre formes de justificació de subvencions, modificada per l’Ordre VEH/79/2020, de 9 de juny, en el termini de nou mesos des de la formalització del préstec.
 2. Obligacions de les entitats beneficiàries Les entitats beneficiàries dels ajuts estan sotmeses a les obligacions següents:
 3. a) Destinar els fons del préstec a la finalitat de cobrir les necessitats immediates de tresoreria o per fer front a les seves obligacions a curt termini (amb venciment no superior a un any), així com presentar la justificació, en temps i forma, davant el Consell Català de l’Esport.
 4. b) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que corresponguin al Consell Català de l’Esport, a l’ICF, a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació que li sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
 5. c) Comunicar al Consell Català de l’Esport i a l’ICF la sol·licitud o l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, préstecs, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o entitat, pública o privada, nacional o internacional.
 6. d) Comunicar al Consell Català de l’Esport i a l’ICF les alteracions de les condicions per les quals es va atorgar el finançament i l’ajut (empitjorament de la situació financera o entrada en situació de crisi d’empresa, entre d’altres).
 7. e) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable a l’entitat beneficiària en cada cas, així com aquells estats comptables i registres específics que s’indiquin al contracte de préstec, amb la finalitat de garantir l’exercici adequat de les facultats de comprovació i control.
 8. f) Conservar durant 10 anys els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, en tant que puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control, d’acord amb la normativa comunitària.
 9. g) Reintegrar l’import de l’ajut en el cas de revocació en els termes que indiqui la resolució corresponent.
 10. h) Si la persona beneficiària és una entitat privada a les quals es refereixen els epígrafs a) i b) de l’article 3.4 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, ha de complir amb les obligacions de transparència del títol II d’aquesta Llei que els siguin aplicables.
 11. i) Si l’entitat beneficiària és una persona jurídica i se li ha concedit un ajut per import superior a 10.000 euros, ha de comunicar mitjançant declaració responsable al Consell Català de l’Esport la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, per tal que l’òrgan concedent les faci públiques, d’acord amb el que preveu l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre.
 12. j) Fer un ús no sexista, no estereotipat ni androcèntric del llenguatge en tota la seva documentació, les comunicacions i les publicacions.
 13. k) D’acord amb l’article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta establerts al codi ètic inclòs a l’annex de l’Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s’aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l’Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol.

En cas d’incompliment dels principis ètics i regles de conducta, és d’aplicació el règim sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l’article 84 pel que fa a les persones beneficiàries d’ajuts públics, sens perjudici d’aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.

 

 1. Publicitat

14.1 D’acord amb els articles 18 i 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i amb l’article 5.4 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) operarà com a mitjà electrònic per complir les obligacions de publicitat de les subvencions concedides, que haurà d’incloure les dades a les quals es refereix l’article 20.8.b) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

14.2 D’acord amb l’article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, la informació relativa als ajuts públics concedits, amb indicació de l’import, l’objecte i els beneficiaris i les beneficiàries, s’ha de publicar a la Seu electrònica i a la pàgina web del Consell Català de l’Esport.

 1. Causes de revocació

15.1 En cas que amb posterioritat a la concessió de l’ajut es detecti qualsevol incompliment de les condicions d’acumulació o dels imports o intensitats màximes d’ajut, l’entitat beneficiària restarà sotmesa al procediment de reintegrament de subvencions regulat en el títol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

15.2 A més, són causes de revocació i es revocarà totalment o parcialment l’ajut i, si escau, es farà el reintegrament de l’ajut percebut indegudament amb els interessos de demora que corresponguin, en aquells casos que estableixen els articles 92 bis i 99 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya; l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre; i l’article 34 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei esmentada.

15.3 Si, com a conseqüència de qualsevol de les actuacions de comprovació o de control, es constata que s’ha produït alguna de les causes de revocació esmentades anteriorment, s’iniciarà la tramitació del procediment de revocació corresponent, d’acord amb el que estableixen els articles 98 i 100 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

 1. Invalidesa de la resolució de concessió Les causes de nul·litat i anul·labilitat són les que disposa l’article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i s’actuarà d’acord amb el que estableix el precepte esmentat.
 2. Infraccions i sancions

17.1 És aplicable a aquesta línia d’ajuts el règim d’infraccions i sancions que estableixen els capítols I i II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, així com els articles 101 i següents del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, en tot allò que no s’hi oposi.

17.2 Si l’òrgan concedent, a conseqüència de l’actuació de comprovació, o la Intervenció General, en el marc del procediment de control, aprecien la concurrència d’algun motiu d’infracció, hauran d’instar l’inici del procediment sancionador, d’acord amb el que disposen la secció cinquena del capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

 1. Normativa europea en matèria d’ajuts d’estat

18.1 Els ajuts en forma de garantia de préstec d’aquesta línia se subjecten a l’apartat 2.7.1 de la Decisió de la Comissió Europea SA. 56851 (2020/N) Espanya- Règim paraigües- Marc temporal nacional d’ajuts d’estat en forma de subvencions directes, bestretes reemborsables, avantatges fiscals, garanties sobre préstecs i bonificacions del tipus d’interès de préstecs en el context actual del brot de la COVID-19, de 2 d’abril de 2020, modificat per la Decisió SA. 57019, per la Decisió SA. 58778, per la Decisió SA. 59196, per la Decisió SA. 61875, així com per les modificacions que s’aprovin.

La interpretació d’aquest Marc temporal nacional s’haurà de fer d’acord amb l’apartat 3.1 de la Comunicació de la Comissió Europea, de 19 de març de 2020, que estableix el Marc temporal relatiu a les mesures d’ajut estatal per donar suport a l’economia en el context actual del brot de la COVID-19, amb les modificacions de 3 d’abril, 8 de maig, 29 de juny, 13 d’octubre de 2020, 28 de gener de 2021 i amb les modificacions que s’aprovin.

18.2 Acumulació amb altres ajuts:

 1. a) Els ajuts regulats en aquestes bases es poden acumular amb altres ajuts previstos a la secció 2.7.1 del Marc temporal nacional, sempre i quan es respectin els imports màxims que s’hi estableixen.

A aquest efecte, s’han de tenir en compte tots els ajuts d’aquesta secció que hagin estat concedits a l’entitat sol·licitant per part de qualsevol administració pública, estatal, autonòmica, local o altres ens competents, d’acord amb les Decisions de la Comissió Europea SA. 56851, SA. 57019, SA. 58778, SA. 59196, SA. 61875, així com qualsevol Decisió de la Comissió Europea que s’aprovi i que afecti al Marc temporal nacional.

 1. b) Els ajuts regulats en aquestes bases es poden acumular amb ajuts que entrin en l’àmbit d’aplicació dels Reglaments de mínims o dels Reglaments d’Exempció per Categories sempre que es refereixin a costos subvencionables diferents.

Quan l’entitat sol·licitant de l’ajut hagi rebut un ajut de mínims per finançar les mateixes despeses subvencionables, els ajuts han de respectar, de manera acumulada, el límit màxim fixat al Marc temporal nacional.

Quan l’ajut concedit d’acord amb aquestes bases s’acumuli, per als mateixos costos subvencionables, amb un altre ajut exempt en virtut del Reglament d’Exempció per Categories o un ajut aprovat per una Decisió de la Comissió, els ajuts es podran acumular entre si sempre i quan es respectin les intensitats i els imports màxims d’ajut establerts als Reglaments d’Exempció o a la Decisió de la Comissió.”