Flexibilització de l’ús de la mascareta:

Reial decret-Llei 13/2921, de 24 de juny, pel qual es modifica la Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

El present Reial decret-Llei, entra en vigor l’endemà al de la seva publicació al “Butlletí Oficial de l’Estat”.

La Llei 2/2021, de 29 de març, de les mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, queda modificada en els següents termes:

«Article 6. Ús obligatori de mascareta.

 1. Les persones de sis anys d’ara endavant queden obligades a l’ús de màscares en els següents suposats:

a) En qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic.

b) En qualsevol espai a l’aire lliure en el qual per l’aglomeració de persones, no resulti possible mantenir una distància mínima de 1,5 metres entre aquestes, excepte grups de convivents.

c) En els mitjans de transport aeri, marítim, amb autobús, o per ferrocarril, incloent les andanes i estacions de viatgers, o en telefèric, així com en els transports públics i privats complementaris de viatgers en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, si els ocupants dels vehicles de turisme no conviuen en el mateix domicili. En el cas dels passatgers de vaixells i embarcacions, no serà necessari l’ús de màscares quan es trobin dins de la seva cabina, ni en espais exteriors de la nau quan es pugui mantenir la distància de seguretat de 1,5 metres.

d) En els esdeveniments multitudinaris a l’aire lliure, quan els assistents estiguin drets o si estan asseguts quan no es pugui mantenir 1,5 metres de distància entre persones, excepte grups de convivents.

2. L’obligació continguda en l’apartat anterior no serà exigible en els següents suposats:

a) A les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure’s agreujada per l’ús de la màscara o que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d’autonomia per a llevar-se la màscara, o bé presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.

b) En el cas que, per la pròpia naturalesa de les activitats, l’ús de la màscara resulti incompatible, conformement a les indicacions de les autoritats sanitàries.

c) En aquells llocs o espais tancats d’ús públic que formin part del lloc de residència dels col·lectius que allí es reuneixin, com són les institucions per a l’atenció de persones majors o amb diversitat funcional, les dependències destinades a residència col·lectiva de treballadors essencials o altres col·lectius que reuneixin característiques similars, sempre que aquests col·lectius i els treballadors que allí exerceixin les seves funcions, tinguin cobertures de vacunació contra el SARS-CoV-2 superiors al 80% amb pauta completa, acreditat per l’autoritat sanitària competent.

Aquesta última excepció no serà aplicable als visitants externs, ni als treballadors dels centres residencials de persones majors o amb diversitat funcional.

 1. L’ús de màscares en centres penitenciaris en els quals hi hagi mobilitat dels interns, tant en exteriors com en espais tancats, es regirà per normes específiques establertes per l’autoritat penitenciària competent.
 2. La venda unitària de mascaretes quirúrgiques que no estiguin empaquetades individualment només es podrà realitzar en les oficines de farmàcia garantint unes condicions d’higiene adequades que salvaguardin la qualitat del producte.»

INFOGRAFIA RESUM

RESUM DEL DECRET 267/2016 AMB L’AMPLIACIÓ DEL DOCUMENT “CRITERIS BÀSICS PER A L’ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES D’ESTIU PER A MENORS DE 18 ANYS – 2021”

DECRET 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.

Objecte i àmbit d’aplicació

Regular les següents activitats d’educació en el lleure organitzades o promogudes per persones físiques o jurídiques, públiques o privades, en les quals participin més de quatre menors de 18 anys i que es desenvolupin a Catalunya:

 •  Activitats esportives regulades:
 1. Casals esportius (sense pernoctació),
 2. Estades o campus esportius (amb pernoctació)
 3. Rutes esportives,

Fes clic AQUÍ per accedir al resum complert.

DECRET LLEI 4/2021, de 19 de gener, pel qual es modifiquen determinats aspectes del règim jurídic de les entitats esportives de Catalunya, com a conseqüència de la pandèmia generada per la COVID-19.

El Govern ha aprovat el Decret llei que habilita el vot per correu postal i el vot electrònic en els processos d’elecció de les juntes directives i de la presidència de les entitats esportives de Catalunya. Aquestes mesures extraordinàries volen facilitar que les entitats puguin renovar els seus òrgans de govern garantint la salut de les persones en el marc de la situació d’excepcionalitat generada per la pandèmia de la Covid-19.

Amb aquestes modificacions normatives el Govern pretén fer compatible la celebració dels processos de renovació dels òrgans de govern de les entitats amb la limitació del desplaçament de les persones, d’acord amb les mesures que busquen minimitzar la mobilitat i la interacció social per aconseguir modificar la tendència actual i estabilitzar i doblegar la corba pandèmica.

Compartim amb vosaltres l’enllaç d’aquesta informació i els recursos:

 

Protocols de desconfinament de les federacions catalanes i altres entitats

Des de la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física han realitzat un llistat amb els protocols que han realitzat federacions esportives i altres entitats. Aquesta informació pot servir-vos en la elaboració i/o revisió dels vostres protocols. Compartim amb vosaltres l’enllaç a la pàgina amb el llistat i al protocol de represa de les activitats esportives i competició del Consell Esportiu del Baix Llobregat

En els enllaços anteriors hi ha els protocols de desconfinament de diferents esports, pràctiques i àrees esportives. Us recomanem donar una ullada a la informació i mesures de la vostra pràctica esportiva i de les altres pràctiques, a fi d’ultimar els detalls en la realització i posada en pràctica dels protocols de la vostra entitat esportiva.

 

Actualització ERTO’s i Llei del teletreball

El BOE del 30 de setembre de 2020 ha publicat el “Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo” que dona continuïtat fins al 31/1/2020 a les mesures que el Govern Espanyol va prendre pel que fa l’àmbit laboral arrel de la crisi i, posterior pandèmia, ocasionada per la COVID 19.

Aquesta norma permetrà a les entitats que van fer un ERTO amb anterioritat al 1/10/2020 per FORÇA MAJOR a prorrogar-lo de forma automàtica fins al 31/01/2021, però per tal de seguir optant a exoneracions de quota, s’hauran de complir els següents requisits:

 • Que l’entitat hagi arribat a l’1/10/2020 amb un ERTO de força major o que hagi transitat de l’esmentat ERTO (de força major) a un altre de causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció (“ETOP”) o que arribi amb un ERTO per causes ETOP.
 • Formar part del grup de “empreses especialment afectades per la pandèmia” és adir, amb una elevada taxa de cobertura per ERTO i una reduïda taxa de recuperació de l’activitat, característiques que només tindran les empreses que:
  • Les empreses amb una activitat (CNAE) prevista en l’annex del “Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo”
  • Les empreses l’activitat de les quals depengui indirectament i en la seva majoria de les empreses citades en el punt anterior.

A partir del 1/10/2020 les empreses podran fer nous ERTOS per FORÇA MAJOR per NOUS IMPEDIMENTS o LIMITACIONS DE L’ACTIVITAT i nous ertes per CAUSES EMPRESARIALS.

Vistes les característiques de la majoria dels clubs i de les associacions esportives que han tramitat ERTO’s, sobretot aquelles que són més petites, el Decret dona la possibilitat de prorrogar els erte’s tramitats abans del 1/10/2020 per força major i de tramitar-ne de nous, però caldrà analitzar cada cas de forma concreta per establir el procediment de la seva tramitació i les posteriors exoneracions, si és que es poden aplicar.

 

Nova llei del teletreball:

El nou Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància diferència el “treball a distància” del “teletreball” i del “treball presencial”.

Important, aquesta nova llei afecta a les noves contractacions en que es decideixi realitzar teletreball, així doncs no té afectació en els contractes anteriors a la data de publicació on ja s’estava desenvolupant el teletreball.

Per a més informació compartim amb vosaltres un enllaç on trobareu una descripció amb els principals matisos d’aquest reial decret llei:

https://www.dig.es/nueva-ley-teletrabajo/

 

Recursos disponibles de la Diputació de Barcelona per a fer front al COVID-19:

 • Des d’Esports continuen donant suport als serveis esportius municipals de la província ja sigui a nivell tècnic, econòmic, jurídic o formatiu i posen a la vostra disposició una sèrie de recursos que poden ser d’utilitat.

Recursos COVID-19 Diputació de Barcelona. Esport Local: 

https://www.diba.cat/web/esports/impacte-covid19-esport-local

Recursos COVID-19 Diputació de Barcelona. Àmbit Jurídic: 

https://www.diba.cat/web/esports/normativaesport-covid19

Recursos COVID-19 Diputació de Barcelona. Equipaments Esportius: 

https://www.diba.cat/web/esports/equipaments-esportius-covid19

Recursos COVID-19 Diputació de Barcelona. Activitats esportives:

https://www.diba.cat/web/esports/activitats-esportives-covid19

 

Més info :

Pla de desconfinament de l’esport català:  

http://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/afectacio-del-coronavirus-a-lesport-catala/

Activitats d’educació en el lleure:

https://www.estiuamblleure.cat/ca/inici/

Notificació d’activitats d’educació en el lleure en què participen menors de 18 anys:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Notificacio-dactivitats-deducacio-en-el-lleure-en-que-participen-menors-de-18-anys?category=742e1088-a82c-11e3-a972-000c29052e2c