[vc_row][vc_column][vc_column_text]Des del Departament d’Atenció a les Entitats (DAEE), us apropem les últimes informacions d’importància per al dia a dia de les entitats:

RESOLUCIÓ SLT/1934/2021, de 18 de juny, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

 Aquesta Resolució entra en vigor el dia 21 de juny de 2021. La durada de les mesures s’estableix fins a les 00:00 hores del dia 5 de juliol de 2021.

 

Modificacions:

 • Es permet el desenvolupament d’activitats grupals en instal·lacions i equipaments en espais tancats que no hagin presentat la declaració responsable del compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades, es poden dur a terme sempre que es respecti el límit de l’aforament al 50%, i, excepte en les piscines, que les activitats es puguin desenvolupar amb mascareta.
 • Es permet la celebració d’assemblees d’entitats esportives, de manera presencial, limitant l’aforament al 70% de l’autoritzat i amb un nombre màxim de 1.000 persones, i condicionat a garantir específicament la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d’instal·lacions tèrmiques d’edificis. En instal·lacions i equipaments en espais oberts o bé en espais tancats que compleixin les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades indicades a l’annex 1 per a tots els espais i locals oberts al públic, així com les mesures de control d’aglomeracions indicades a l’annex 2, respectant el límit de l’aforament al 70%, hi poden assistir fins a un màxim de 3.000 persones.

 

Horaris d’Obertura i Tancament:

 •  L’horari d’obertura al públic de les activitats permeses per aquesta Resolució és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar la franja entre les 06.00 hores i les 22.00 hores, en general, i la franja entre les 06.00 hores i les 01.00 hores del dia següent en cas d’activitats culturals i esportives, botigues de conveniència, establiments comercials annexos a gasolineres i serveis de restauració, inclosa la recollida a l’establiment i la prestació de serveis a domicili. La restauració en àrees de servei de vies de comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap franja horària.

 

Activitats culturals, d’espectacles públics, recreatives i esportives

 Les instal·lacions i els equipaments esportius poden obrir i utilitzar-se sempre que es compleixin les condicions següents:

 • Es garanteixi que no se supera el 70% de l’aforament autoritzat, tant en les instal·lacions i els equipaments a l’aire lliure com en espais tancats, incloses les piscines.
 • S’estableixi un control d’accés en forma de registre de persones que hi accedeixen.
 • Es garanteixi una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
 • Els vestidors poden estar oberts. No obstant, les entitats responsables de la gestió de les instal·lacions i els equipaments esportius han d’informar les persones usuàries que l’ús dels vestidors és excepcional per a les que utilitzin el servei de piscina, si n’hi ha, i per a les que no tinguin possibilitat de canviar-se en un altre espai d’ús privatiu i no compartit abans o després de l’activitat esportiva.

L’ús dels vestidors queda condicionat a garantir específicament la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d’instal·lacions tèrmiques d’edificis. Es recomana el compliment de les condicions de ventilació reforçada descrites a l’annex 1 d’aquesta Resolució.

Es permet el desenvolupament d’activitats grupals amb subjecció a les condicions següents:

 1. En instal·lacions i equipaments en espais tancats que acreditin el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades indicades a l’annex 1, es poden dur a terme sempre que es respecti el límit de l’aforament al 70% i, excepte en les piscines, que les activitats es puguin desenvolupar amb mascareta.

Els titulars de les activitats han de presentar una declaració responsable al departament competent en matèria d’esports i a l’ajuntament del municipi on s’ubiqui l’espai de l’activitat, en la qual s’ha d’informar de les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l’aire, donant compliment a les condicions establertes a l’annex 1.

En la declaració ha de constar l’empresa o personal de manteniment habilitat d’acord amb el Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, que garanteix que l’espai disposa d’una ventilació adequada als criteris establerts a l’annex 1.

 1. En instal·lacions i equipaments en espais tancats que no estiguin inclosos en el supòsit de la lletra a), es poden dur a terme sempre que es respecti el límit de l’aforament al 50% i, excepte en les piscines, que les activitats es puguin desenvolupar amb mascareta. La limitació de concentració de persones no afecta les activitats esportives on els participants tinguin llicència emesa per una federació esportiva o per un consell esportiu, que poden entrenar en els grups estables habituals i participar en les competicions permeses, sempre amb subjecció al corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT, aplicant totes les mesures establertes als protocols COVID-19 corresponents i evitant qualsevol tipus d’aglomeració d’esportistes.
 2. En instal·lacions i equipaments en espais a l’aire lliure es poden dur a terme respectant el límit de l’aforament al 70%.
  • Es compleixin les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.

No es troben afectats per aquestes limitacions els centres de tecnificació i rendiment esportius, tant de titularitat pública com privada, així com les instal·lacions i equipaments esportius que hagin d’acollir entrenaments i competició professional, estatal i internacional.

Es permet el desenvolupament de totes les competicions esportives a Catalunya, que s’han de desenvolupar d’acord amb el que preveu el Pla d’acció pel desconfinament esportiu de Catalunya.

Sens perjudici de les mesures que pugui determinar el Consell Superior d’Esports en relació amb la Lliga de Futbol Professional i la Lliga ACB de bàsquet, d’acord amb l’article 15 de la Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID – 19, les competicions esportives se subjecten a les condicions següents:

 1. En instal·lacions i equipaments a l’aire lliure, amb subjecció a l’aforament del 70% de l’autoritzat i un nombre màxim de 3.000 persones.
 2. Si es desenvolupen en tot moment a l’aire lliure en instal·lacions o equipaments amb un aforament autoritzat superior a 15.000 persones, poden optar a obrir fins a un nombre màxim del 20% d’aquest aforament sempre i quan:
  • S’estableixin espais sectoritzats, amb control de fluxos d’accés i sortida, banys i zones de restauració independents (no permeables entre si), que han de ser d’un màxim de 3.000 persones en seients preassignat.
  • Es prevegin mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els creuaments o punts de més afluència en compliment del que s’estableix en l’annex 2.
  • El desenvolupament d’aquestes activitats en aquestes condicions requereix la presentació prèvia per part del titular de l’activitat d’una declaració responsable al departament competent en matèria d’esports i a l’ajuntament del municipi on s’ubiqui la instal·lació o equipament, en la qual s’informarà de les mesures de sectorització i de les característiques dels controls d’accessos i mobilitat, en compliment de les condicions establertes a l’annex 2.
 3. En instal·lacions i equipaments en espais tancats, amb subjecció a l’aforament del 70% de l’autoritzat i un nombre màxim de 1.000 persones. S’ha de garantir la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d’instal·lacions tèrmiques d’edificis.
 4. En instal·lacions i equipaments en espais tancats que compleixin les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades indicades a l’annex 1 per a tots els espais i locals oberts al públic i es garanteixin les mesures de control d’aglomeracions indicades a l’annex 2, respectant el límit de l’aforament al 70%, hi poden assistir fins a un màxim de 3.000

El desenvolupament de competicions en aquestes condicions requereix la presentació prèvia per part del titular de la instal·lació o equipament esportiu d’una declaració responsable al departament competent en matèria d’esports i a l’ajuntament del municipi on s’ubiqui la instal·lació o equipament en la qual s’informarà de les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l’aire i dels controls d’accessos i mobilitat, en compliment de les condicions establertes als annexos 1 i 2.

A la declaració hi haurà de constar l’empresa o personal de manteniment habilitat d’acord amb el Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, que garanteix que l’espai disposa d’una ventilació adequada d’acord amb els criteris establerts a l’annex 1.

 1. En allò no previst en aquesta Resolució, l’organització de la disposició de públic en esdeveniments esportius s’ha de fer d’acord amb els paràmetres previstos en el Pla d’acció pel desconfinament esportiu de Catalunya i sempre amb seient preassignat.

 

Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social

 1. Les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, tant en l’àmbit públic com privat, es recomana que no superin el nombre màxim de 10 persones, llevat que es tracti de convivents.
 2. No es consideren incloses en la prohibició a què fa referència l’apartat 1 les persones que estiguin desenvolupant una activitat laboral, les activitats de culte, els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments, serveis religiosos, cerimònies fúnebres ni els mitjans de transport públic.

Tampoc s’hi inclouen les activitats docents de caràcter reglat (incloses les universitàries), les activitats extraescolars i les activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar, i les activitats congressuals i assimilades permeses, les quals es duen a terme amb subjecció a les previsions establertes als apartats 12, 13 i 16 d’aquesta Resolució.

Aquesta limitació no afecta les activitats esportives organitzades on els participants tinguin llicència emesa per una federació esportiva o per un consell esportiu, que poden entrenar en els grups estables habituals i participar en les competicions permeses, sempre amb subjecció al corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT, aplicant totes les mesures establertes als protocols COVID- 19 corresponents i evitant qualsevol tipus d’aglomeració d’esportistes, ni les assemblees d’entitats esportives, que s’han de realitzar amb subjecció a les previsions establertes en l’apartat 9.7 d’aquesta Resolució. No s’aplica tampoc a les activitats culturals, la realització de les quals se subjecta a l’apartat 9 d’aquesta Resolució i al corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.

 

Assemblees:

Es permet la celebració d’assemblees d’entitats esportives, de manera presencial, limitant l’aforament al 70% de l’autoritzat i amb un nombre màxim de 1.000 persones, i condicionat a garantir específicament la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d’instal·lacions tèrmiques d’edificis. En instal·lacions i equipaments en espais oberts o bé en espais tancats que compleixin les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades indicades a l’annex 1 per a tots els espais i locals oberts al públic, així com les mesures de control d’aglomeracions indicades a l’annex 2, respectant el límit de l’aforament al 70%, hi poden assistir fins a un màxim de 3.000 persones.

Els titulars de les entitats han de presentar una declaració responsable al departament competent en matèria d’esports i a l’ajuntament del municipi on s’ubiqui l’entitat en la qual s’ha d’informar de les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l’aire i dels controls d’accessos i mobilitat, donant compliment a les condicions establertes als annexos 1 i 2.

En la declaració ha de constar l’empresa o personal de manteniment habilitat d’acord amb el Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, que garanteix que l’espai disposa d’una ventilació adequada als criteris establerts a l’annex 1.

Activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts).

 1. Les activitats formatives o educatives no reglades presencials i d’esport escolar, organitzades dins o fora d’un centre educatiu per qualsevol entitat pública o privada, es poden realitzar d’acord amb el document Especificacions sobre el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19 en relació amb les activitats extraescolars i les colònies i sortides escolars.
 1. L’esport federat es pot dur a terme d’acord amb la seva normativa sectorial.
 1. Les activitats de l’àmbit del lleure educatiu dirigides a alumnat en les etapes d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles de formació professional, així com les activitats en l’àmbit del lleure inclusiu dirigides a persones amb discapacitats, es poden dur a terme tant en espais interiors com a l’aire lliure seguint, en tot cas, el corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.

 

Compartim amb vosaltres l’enllaç d’aquesta informació i els recursos:

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_btn title=”GENCAT” style=”3d” shape=”round” color=”primary” size=”lg” align=”center” link=”url:https%3A%2F%2Fweb.gencat.cat%2Fca%2Fdetalls%2Farticle%2Fgenerals-7-gener%20||target:%20_blank|” button_block=”true”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_btn title=”RESOLUCIÓ-SLT-1934-2021″ style=”3d” shape=”round” color=”success” size=”lg” align=”center” link=”url:http%3A%2F%2Fcebllob.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F06%2FRESOLUCI%C3%93-SLT19342021.pdf||target:%20_blank|” button_block=”true”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][/vc_row][vc_column][/vc_column][vc_empty_space][vc_column_text]

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

[/vc_column_text]